WEDNESDAY 星期三

有氧運動(20分鐘)

 

圖片來源

啞鈴運動(8下/組,共5組)

 

圖片來源

Squats(10下/組,共5組)

 

圖片來源

跑步機跑步(20~30分鐘)

 

圖片來源

Dips(10下/組,共3組)

 

圖片來源 

THURSDAY 星期四

Incline Dumbbell Bench Press (12下/組,共3組)

 

圖片來源

Narrow Grip Bench Press(15下/組,共3組)

 

圖片來源

Squats(10下/組,共5組)

 

圖片來源

Seated Cable Row(10下/組,共3組)

 

圖片來源

Barbell Bench Press(10~12下/組,共3組)

 

圖片來源

Barbell Curls(8~10下/組,共4組)

 

圖片來源

下一頁看傑瑞米雷納剩下的訓練及建議!